S̲a̲n̲g̲ ̲r̲ủ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲̼̲ạ̲̼̲t̲̼̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲̼̲ô̲̼̲i̲̼̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲̼̲ỏ̲̼̲n̲̼̲g̲̼̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲̼̲g̲̼̲ự̲̼̲c̲̼̲

Chưa phân loại

chào ca nahn ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.