M̲.̲C̲ ̲T̲U̲Ấ̲N̲ ̲T̲Ú̲ ̲ ̲1̲4̲/̲4̲

Chưa phân loại

TIN BUỒN SÁNG NAY (14/4) : Vĩnh Biệt một huyền thoại VTV3 một thời- MC, Diễn viên Tuấn Tú ở tuổi 39

S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼N̼C̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼M̼C̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼a̼m̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼l̼o̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼.̼.̼ ̼

M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼

M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼
̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼T̼V̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼.̼

M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼

M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼0̼8̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼K̼ỳ̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼
̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ù̼ ̼v̼ù̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼

T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼

H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼C̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/mc-tuan-tu-hanh-phuc-vien-man-sau-khi-roi-vtv-315001.html

B̼ả̼̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼1̼9̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼ỷ̼̼ ̼l̼ê̼̣̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼̼o̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼h̼ấ̼̼t̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼̣̼a̼ ̼c̼h̼o̼̣̼n̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼ở̼̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼k̼ĩ̼̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼B̼T̼V̼ ̼k̼ỳ̼̼ ̼c̼ư̼̣̼u̼ ̼V̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼T̼h̼ú̼̼y̼ ̼H̼ằ̼̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼̼i̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼̼i̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼1̼9̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼h̼u̼̣̼t̼ ̼h̼ẫ̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼n̼ ̼g̼i̼ả̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼V̼T̼V̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼V̼T̼V̼.̼

B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼H̼V̼N̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼H̼V̼N̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼9̼”̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼T̼V̼9̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼H̼V̼N̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼T̼V̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼Á̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼T̼V̼1̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼H̼V̼N̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼9̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.