Bé ɡáɪ Ьị Ьỏпɡ Ьɪếп Ԁạпɡ

Chưa phân loại

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼.̼L̼.̼N̼.̼P̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼

̼X̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

C̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ơ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼
̼C̼O̼N̼ ̼Đ̼A̼U̼ ̼L̼Ắ̼M̼ ̼C̼H̼A̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼Ơ̼I̼ ̼(̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼)̼


̼C̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼.̼ ̼
̼Đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼:̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼0̼1̼,̼ ̼K̼P̼ ̼0̼1̼,̼ ̼P̼.̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼ụ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼I̼I̼ ̼1̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼!̼ ̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼8̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼8̼/̼0̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼


̼N̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼M̼T̼Q̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼a̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.C̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼!̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼:̼

̼–̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼
̼–̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ỡ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼a̼u̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼–̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼–̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼2̼–̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼R̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ỡ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼

̼–̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼)̼.̼
̼–̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼
̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼:̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼–̼ ̼L̼à̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼–̼ ̼N̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼,̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼
̼–̼ ̼C̼h̼e̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼
̼–̼ ̼A̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼

̼–̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼
̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼
̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼1̼.̼ ̼C̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼2̼.̼ ̼B̼ọ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼d̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼e̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼.̼

̼3̼.̼ ̼L̼ă̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼ ̼D̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼.̼
̼L̼ư̼u̼ ̼ý̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼…̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼,̼…̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ò̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼x̼o̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼

̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼:̼ ̼a̼x̼í̼t̼,̼ ̼t̼i̼a̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼g̼â̼m̼,̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼a̼o̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼…̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼t̼,̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼

̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ụ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼1̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼.̼
̼2̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼l̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼:̼

̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼:̼ ̼d̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼1̼0̼0̼0̼V̼)̼.̼ ̼S̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼1̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼2̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼.̼
̼3̼.̼ ̼Đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼á̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼ó̼.̼
̼L̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼
̼·̼ ̼Đ̼ậ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼·̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼d̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼·̼ ̼L̼ắ̼p̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼·̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼·̼ ̼L̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼.̼

̼·̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼…̼

̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼

̼D̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼d̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼1̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼â̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼t̼.̼

̼2̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼l̼a̼m̼i̼n̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼e̼m̼ ̼t̼h̼o̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼

̼3̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼4̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼d̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼L̼ư̼u̼ ̼ý̼:̼

̼H̼ỏ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼d̼a̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼

̼·̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼

̼·̼ ̼C̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼o̼a̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼·̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼

̼·̼ ̼B̼ô̼i̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼á̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼.̼

̼·̼ ̼T̼h̼o̼a̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼:̼
̼·̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼:̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼9̼%̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼%̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼%̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼1̼%̼.̼
̼·̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ư̼ớ̼m̼ ̼(̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼)̼:̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼%̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼1̼,̼2̼5̼%̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼·̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼3̼,̼ ̼6̼,̼ ̼9̼,̼ ̼1̼8̼:̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼%̼:̼ ̼g̼a̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼(̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼u̼)̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼g̼á̼y̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼;̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼%̼:̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼)̼;̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼%̼:̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼g̼;̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼%̼:̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼;̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼%̼:̼ ̼c̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼–̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼L̼ư̼u̼ ̼ý̼:̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼p̼a̼r̼a̼c̼e̼t̼a̼m̼o̼l̼ ̼(̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼a̼p̼a̼c̼o̼l̼ ̼1̼5̼0̼m̼g̼,̼ ̼2̼5̼0̼m̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼E̼f̼f̼e̼r̼a̼l̼g̼a̼n̼ ̼1̼5̼0̼m̼g̼,̼ ̼2̼5̼0̼m̼g̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼m̼g̼/̼k̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼N̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼e̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼c̼à̼ ̼…̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ỡ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.